വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback

?്റെ കീഴടങ്ങലിന്‌ തുടക്കം കുറിച്ചു എന്ന സത്യം വേദനയോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു നഗരത്തിലെ അന്തസ്സ്‌ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ പിൻതളളി ഗീതയുടെ താല്‌പര്യങ്ങളെ എതിർത്ത്‌ പിതാവിന്റെയും പിതാമഹൻമാരുടെയും ഓർമ്മകൾ പേറിനില്‌ക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക്‌ അതിന്റെ വിശുദ?.

വേരുകൾ ebok വേരുകൾ eBook?്റെ കീഴടങ്ങലിന്‌ തുടക്കം കുറിച്ചു എന്ന സത്യം വേദനയോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു നഗരത്തിലെ അന്തസ്സ്‌ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ പിൻതളളി ഗീതയുടെ താല്‌പര്യങ്ങളെ എതിർത്ത്‌ പിതാവിന്റെയും പിതാമഹൻമാരുടെയും ഓർമ്മകൾ പേറിനില്‌ക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക്‌ അതിന്റെ വിശുദ?.

[EPUB] ✻ വേരുകൾ By Malayattoor Ramakrishnan – Bitcoinshirts.co ദൈന്യത മുറ്റിനിന്ന ജീവിതസാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന്‌ ഐഎഎസ്‌ നേടി സൗഭാഗ്യങ്ങളി[EPUB] ✻ വേരുകൾ By Malayattoor Ramakrishnan – Bitcoinshirts.co ദൈന്യത മുറ്റിനിന്ന ജീവിതസാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന്‌ ഐഎഎസ്‌ നേടി സൗഭാഗ്യങ്ങളി? ദൈന്യത മുറ്റിനിന്ന ജീവിതസാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന്‌ ഐഎഎസ്‌ നേടി സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന രഘു സമ്പന്നന്റെ മകളായ ഗീതയെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ ത?.

വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback

വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback Malayattoor Ramakrishnan was born on May as K V Ramakrishna Iyer in Kalpathi in Palakkad Palghat in a family of Kerala IyersAfter earning the BL degree he started his career as an AdvocateLater he started his work as a sub editor in The Free Press Journal in Mumbai He was a contributing cartoonist to Shankar's Weekly He is also credited with the first Malayalam translation of Bra.

10 thoughts on “വേരുകൾ

 1. Arunkumar Mahadevan Pillai Arunkumar Mahadevan Pillai says:

  വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback വേരുകൾ ebok, വേരുകൾ eBookA must read book for anybody who knows Malayalam I kid you notStill makes me grin after all these years


 2. Vishnu H Vishnu H says:

  വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback വേരുകൾ ebok, വേരുകൾ eBookVerukal Roots by Malayattoor helped reinforce one of my convictions That there are infinitely talented authors amongst the regional language a


 3. Hiran Venugopalan Hiran Venugopalan says:

  വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback വേരുകൾ ebok, വേരുകൾ eBookA simple book that talks about the value of relations A must read Malayalam novel


 4. Akshay Parakkote Akshay Parakkote says:

  വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback വേരുകൾ ebok, വേരുകൾ eBookOne of the greatest novel in Malayalam which make the so called modern busy human beings understand the values of family relationships and blood lines


 5. Rameez Rahman Rameez Rahman says:

  വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback വേരുകൾ ebok, വേരുകൾ eBookExcellent narration characterized particularly by a seamless blending of the past and the present I'm sure the author has put in semi auto


 6. Josh Mathew Josh Mathew says:

  വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback വേരുകൾ ebok, വേരുകൾ eBookI have a notion that why we are learning Malayalam and what is there in a family property if any way it doesn't have a need in this current times of life as far as personal economic growthRaghu just show me how important our roots are We just live here because of the emotion we have to one or other subjects else we would ha


 7. Jessy John Jessy John says:

  വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback വേരുകൾ ebok, വേരുകൾ eBookRaghu returns to his native village after a lapse of several years to raise money to build a city mansion for himself by selling his ancestral home He sets about this reluctantly under pressure from his shrewish and domineering wife In the village as he meets his sisters and others among whom he grew up a flood of memories overwhelms him and he abruptly changes his mind about selling the property It gives us a clear idea about where our roots should beAlso it arouses our childhood nostalgic memoriesA must read It shows us how important roots are as they are for the trees


 8. Anamika Suresh Anamika Suresh says:

  വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback വേരുകൾ ebok, വേരുകൾ eBookVerukal was my first malayalam novel that I have read It was a part of our curriculm for ICSE syllabus Ten years since I read the book but I can still feel the characters atmosphere and the emotions The feeling of Nostalgia is what makes you feel while you read the book I used to love this book so much so that I felt that I was a part of the story I used to love my malayalam classes for my memories run quickly to Palghat Malayatoor sir has explained things so finely and has done good justice


 9. Veena Veena says:

  വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback വേരുകൾ ebok, വേരുകൾ eBookMalayattoors masterpiece I think


 10. Malu Malu says:

  വേരുകൾ PDF/EPUB ´ Paperback വേരുകൾ ebok, വേരുകൾ eBookA must read book that reminds us about the value of relations


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *