Intrygi I Bezwzgl Dny, Ale Te Fascynuj Cy Prawniczy WiatSyn Biznesmena Zostaje Oskar Ony O Zabicie Dw Ch Os B Sprawa Wydaje Si Oczywista Potencjalny Winowajca Sp Dza Bowiem Dni Zamkni Ty W Swoim Mieszkaniu W Towarzystwie Cia Zamordowanych Os BSpraw Prowadzi Joanna Chy Ka, Pracuj Ca Dla Bezwzgl Dnej, Warszawskiej Korporacji Nieprzebieraj Ca W Rodkach Prawniczka, Kt Ra Zrobi Wszystko, By Odnie Zwyci Stwo W Batalii S Dowej Pomaga [ read Online Kasacja (Chyłka i Zordon, #1) ¼ buses PDF ] by Remigiusz Mróz ☆ Jej M Ody, Zafascynowany Prze O On , Aplikant Kordian Ory Ski Czy Jednak Wsp Lnie Zdo Aj Doprowadzi Spraw Do Szcz Liwego Fina U Tymczasem Ich Klient Zdaje Si Prowadzi W Asn Gr , Kt Rej Regu Y Zna Tylko On Sam Nie Przyznaje Si Do Winy, Ale Te Nie Zaprzecza, E Jest MordercDwoje Prawnik W Zostaje Wci Gni Tych W Wir Manipulacji, Kt Ry Si Ga Dalej, Ni Mogliby Przypuszcza D ugo zwleka am z zabraniem si za tw rczo zachwalanego wsz dzie Remigiusza Mroza Waha am si , czy na pierwszy rzut lepszym wyborem oka e si Ekspozycja czy Kasacja Za Waszymi wskaz wkami si gn am jednak po drugi tytu i thriller prawniczy sta si moim pierwszym spotkaniem z autorem.
Joanna Chy ka to szanowana Pani mecenas z Warszawy, pracuj ca w kancelarii elaznyMcVay Nie lubi, gdy kto zawraca jej g ow , za to dobrym rockiem i schaboszczakiem na pogardzi Tym razem potwierdza si , e nieszcz cia chodz parami Nie do , e dosta a z g ry przegran spraw Langera, kt ry siedzia sobie w domu z dwoma cia ami, to jeszcze przydzielono jej nowego studenciaka, Ory skiego To nie b dzie dobry tydzie.
To, co na pewno wida po tej ksi ce to fakt, e Remigiusz Mr z jest z wykszta cenia prawnikiem Zapewne nie raz rozmawiali cie kiedy ze swoim znajomym, kt ry poszed na i Kompletna pora ka Nie znajdziemy tutaj ani wymy lonej sensownie i logicznie intrygi, ani dobrze poprowadzonej fabu y, nie m wi c o nap dzaj cej to wszystko akcji i trzymaj cych za serce jak w ka dym rasowym thrillerze zwrotach akcji, nie ma wreszcie dobrze odwzorowanych reali w rodowisk i miejsc, w jakich si toczy ta ca a kompletnie niewiarygodna historia.
Ma o Dok adnie wszystkie postacie s papierowe, bez adnego pog bionego rysu osobowo ciowego, jakby wymy lane napr dce i rozrysowane na kartce papieru, gdzie autor ka demu daje trzy, cztery osobowo ciowe cechy wyr niaj ce je od innych postaci, a potem powtarza wr cz do urzygu ich ekscentryczne zachowania czy dystynktywne przywary Zreszt co tak szczeg lnego jest w jedzeniu wy cznie czerwonego mi sa przez jedn z protagonistek czy czytaniu ksi ek Cormaca McCarthy przez jakiego nerda, e autor musi o tym bez przerwy przypomina Przyzna mog , eNa pocz tku by o tak P niej I kiedy ju my la am, e wszystko jest jasne, szanowny Pan Mr z serwuje taki obr t akcji, i.
.
W yciu nie spodziewa abym si , e ta ksi ka trafi na p k z moimi ulubionymi pozycjami A tu prosz Prawniczy wiat pokazany dok adnie takim jaki jest, bez owijania w bawe n przy czym nie le si u mia am, bo znam to z autopsji Nie chc spoilowa , ale g wny motyw morderstwa wszystko tak dopracowane, e nie mam s w.
I oczywi cie duet, kt ry ju kocham z ca ego serca Chy ka Ory ski Relacja mi dzy nimi i te bezb dne dialogi, riposty Chy ki Uwielbiam Polecam Polecam Polecam Pam, pam, pam To nie b dzie a tak powa na opinia jak zwykle D Czy mia am zbyt wysokie wymagania dotycz ceKasacjiMy l , e jest to niestety mo liwe Z drugiej strony wcale nie jestem tego taka pewna By o to moje dziewi te spotkanie z tw rczo ci Remigiusza Mroza i niestety nie zaliczam go tych do udanych Nie by o tak le jak w przypadkuBehawiorysty , ale nie by o te tak dobrze jak w przypadkuwitu, kt ry nie nadejdzieBy o po prostu okej Okej, ale bez sza uKasacjato bowiem ksi ka wci gaj ca, ale nie w pe ni mnie zadowalaj ca Zaczn od tego, co przypad o mi do gustu Przed rozpocz ciem lektury, wi kszo os b przestrzega a mnie przed ci kim, prawniczym j zykiem Pomimo nieznajomo ci tego wiata, nie odnios am takiego wra enia Wr cz przeciwnie, j zyk oceniam na plus Moim zdaniem, autor wyja ni wszystko do przyst pnie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *