PLANSevdi I Erke I Elde Etmek I In Garip Bir Plan Yapt Plan Kusursuz Olmal Yd Yle De Oldu Ger Ek Amac N Kimse Anlayamad Amac Na Eri Ebilmek I In Paras N , G Zelli Ini, Zekas N Vev Cudunu Ortaya Koydu Bundan Daha Iyi Plan Olur Muydu Bir De Duygular N Ve Arzular N Download Epub Format Ô Kusursuz Plan PDF by ✓ Fatih Murat Arsal Gizleyebilseydi kitaplar nda benzer konular i lese de okuyucuyu a rtmay ba ar yor Kusursuz Plan da benim i in b yle oldu.
Ebru, so uk g r nt s n n arkas na gizlenen, yaln zl na s nak arayan gen ve g zel kad nd r Sevgilisi Yakup, onun buzlar n k r p yakla may ba aran say l ki ilerden olmu tur fakat Ebru yu aldatma gibi bir gaflete d nce olanlar olur Ve buzlar krali esi Ebru, planlar n devreye sokar yle kusursuz bir plan yapmal d r ki sevdi i adam elde edebilsin Aldat ld n rendi i gece yan nda yer alan yabanc ama olduk a ekici ve yak kl bir adam olan Selim de bu plana dahil olacakt r.
Ebru,zeki ve kendi ayaklar zerinde duran bir kad n olsa da kitap boyunca yanl anla lmalar y z nden yapt sa ma sapan eyler sebebiyle tabiri caizse i imi i irdi Selim in gizemli halleri merak i in Demirkan Allah m sana geliyorum Kitap kmadan ncesinden beri srarla kitab n k n bekledi imi ve ne zaman kaca n sorup durdum Kitap kt ben anca okudum neden mi nk okuyup da Selim i bitirmek istemiyordum elime al p aralar n okuyup okunmam kitaplar n aras na koymaktan sana da s ra gelecek Selim demekten haz al yordum Ama art k dayanamad m ve ba lad m ki ba lad m gibi de bitti kitap Ne yaz k ki Selim le vedala t m onu sevdi i kad n Ebru ile mutlu ocuklu a k dolu hayat na yolculad m tiraf ediyorum benim i in zor oldu Selim benim favori FMArsal boyslar mdan biriArt k hepiniz biliyorsunuzdur ki ben Fatih Murat Arsal kitaplar n seviyor ve okuyorum Hatta takip bile ediyorum Eeee yeni kitab k nca da ald m okuyorum demekten de mutluluk duyuyorum ve sizle 3.
5 puan.
Okurken e lendim, g ld m falan ama birka kitab n ard ndan unutaca m di er kitaplar aras na girdi maalesef Okurken hi s k lmad m s yleyebilirim Ama yine de daha ok bo vakitlerde de erlendirilebilecek bir kitapt bana g re.
Eylenceli,ozune guvenen qadinlari sevirem Bir FMArsal roman daha Kusursuz Plan kitab kitapcadilari olarak d zenledi imiz bir okuma etkinli i Ben bu yazar n kitaplar n ok seviyorum ve en sevdi im t rk yazarlar aras nda FMA sevgim ilk Seni Sevmek stemedim kitab yla ba lad Seni Sevmek stemedim bence ok g zel bir kitap Zaten Fatih Murat Arsal o kadar g zel yaz yor ki karakterlerini ok seviyorum Karakterleri ger ekten ok iyi ve karakterli ki iler D Nas l bir c mle kurduysam u an Yani yazd karakterler sevilmeyecek gibi de il.
Kusursuz Plan g zel bir kitapt Zaten FMA kitaplar n n ak c l dillere destan D Ger ekten o kadar ak c ki kitap elime ald mda 150 den fazla sayfa okudu um oluyor oook ak c B yle ak p giden ve zaman n nas l ge ti ini farketmedi iniz kitaplardan Keyifli, iyi zaman ge ï Kusursuz Plan Ð Sonunu kesinlikle beklemiyodum Kusursuz Plan tek bir c mle ile anlat derseniz Ustaca bir kurgu, tutku dolu bir hikaye, ak c bir anlat m ve bir puzzle n par alar gibi kusursuz bir ekilde birle tirilerek ortaya kar lan bir mutlu son derim FMArsal n g zel k zlar ndan biri Ebru Seymen ocuk ya ta annesini kaybetmi , babas taraf ndan erkek gibi b y t lm , kendine g venen, haz rcevap, bal rengi sa lara ve bal rengi g zlere sahip, buzlar krali esi diye an lan bir g zel kad n.
Ve bir FMArsal erke i Selim Demirkan lkenin en zeki 20 insan aras nda say lan, babas n n T rkiye de bir ilk olarak ger ekle tirdi i i i devam ettiren, etkileyici gri g zlere sahip, esprili, pervas z, gizemli ve yak kl bir erkek Kitab m z Ebru nun kocas n arkada lar na tan tmak i in evinde verdi i bir parti ile ba l yor ve FMArsal romanlar nda bir ilk olan ge mi e d n le 3,71 5Distopyalar n yo unlu unun aras nda kafa da tmak i in okunacak, dili basit, ak c bir kitap Ana kad n karakterin mant yla olduk a eli iyor olsam da kitap kendini s kmadan rahat a okuttu Kitab n b y k bir k sm ndaki duygu yoksunlu u sonlarda kendini toparlad , e er yle olmasayd 3 verecektim fakat son k s mlar b y k keyifle okudu um i in 3 vermeye de g nl m raz olmad D Bu kitaptaki k z ve erkek karakterler benim tart mas z en sevdi im genel bir yorum yapm t m di er kitaplar i in, bu kitab tenzi ediyorum Yakup bile bir ayr ho ya Hop oturdum hop kalkt m her sayfa eviri imde k z ebru yapmad m de nolur yapmad m de yaaaa diye rd m D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *