چرا از سالهای ۱۸۳۴ تا ۱۸۴۸ آغازیده ام و دوره محمد شاهی [و صدرات اعظمی حاجی میرزا آقاسی] را دست گرفته ام نخست اینکه چرخه ایست ناشناخته و از یاد رفته به رغم اینکه بس مهم است و فراخور بازبینی دوره ایستکه به وصله ناجور میماند زیرا که دولت درویشان است و برآمد دگراندیشان مناسبات اجتماعی همیشگی دوران پیشین و پسین حاکم نیست تاجائی که روشنگران، از جمله بابیان را در کنار حکومت می بینم و مالکان، مجتهدان و شاهزادگان و نیز [هما ناطق] ã ای‍ران‌ در راه‌ی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۸۴۸ - ۱۸۳۴ [westerns PDF] read Online Ë دولتهای اروپائی را در پیکار با حکومت

ـ از متن کتاب اما چرا از سالهای ۱۸۳۴ تا ۱۸۴۸ آغازیده ام و دوره محمد شاهی [و صدرات اعظمی حاجی میرزا آقاسی] را دست گرفته ام نخست اینکه چرخه ایست ناشناخته و از یاد رفته به رغم اینکه بس مهم است و فراخور بازبینی دوره ایستکه به وصله ناجور میماند زیرا که دولت درویشان است و برآمد دگراندیشان مناسبات اجتماعی همیشگی دوران پیشین و پسین حاکم نیست تاجائی که روشنگران، از جمله بابیان را در کنار حکومت می بینم و مالکان، مجتهدان و شاهزادگان و نیز دولتهای اروپائی را در پیکار با حکومت

ـ از متن کتاب á ای‍ران‌ در راه‌ی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۸۴۸ - ۱۸۳۴ Ô ‎دوستانِ گرانقدر، این کتاب از چهار بخشِ کلی و سیزده فصل تشکیل شده است و نویسنده سرکار خانمِ <هما ناطق>، از اسناد و نامه ها و کتبِ تاریخی مربوط به دورهٔ قاجار بهره برده و تاریخ 1834 میلادی تا 1848 را بسیار تأمل برانگیز بیان نموده است
‎در زیر چکیده ای از جالبِ توجه ترین مطالب کتاب را برایِ شما تاریخ دوستانِ ایرانی، مینویسم

‎حاج میرزا آقاسی، از آنجایی که در میانِ درویشان و صوفیان، تعلیم یافته بود.
.
.
از زمانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *